Ninja Gaiden II 243x300 Ninja Gaiden 2 

عملکرد دکمه:

گرفتن Y و رها کردن آن بعد از چند ثانیه، زدن ضربات فیزیکی

-Aپریدن

انداختن تیر و خنجر و قدرتی با دکمه B می‌باشد

M- ضربه زدن با شمشیر

عملکرد دکمه:

گرفتن Y و رها کردن آن بعد از چند ثانیه، زدن ضربات فیزیکی

-Aپریدن

انداختن تیر و خنجر و قدرتی با دکمه B می‌باشد

M- ضربه زدن با شمشیر

جهت‌های دستگیره برای عوض کردن سلاح و پر کردن خون و استفاده قدرتی

-LT دفاع

-RB دوربین

-LB زوم کردن

نکته‌هایی قبل از شروع بازی:

وقتی کمان را دارید و می‌خواهید زوم کنید B را گرفته RT را بزنید

برای زدن ضربات قدرتی B+Y را با هم بزنید تا قدرتی استفاده شود.

شروع بازی:

بعد از تماشای دمو، دشمنان را از میان برداشته وارد در شکسته اتاق شوید. دمو را تماشا کرده از اتاق بیرون آمده سمت راست، جلوتر، بازی را ذخیره کنید. به عقب برگشته سمت چپ از دری که باز شده جلو رفته دشمنان ‌را نابود کرده نزدیک در می‌توانید آیتم را که یک فن جدید است بردارید. وارد در شده سمت راست وارد راهروی بعدی شوید. از روی دیوار می‌توانید با زدن LS+A راه رفته و به آن طرف بروید. کمی جلوتر، سمت چپ وارد اتاق شده، سمت چپ، آیتم قدرتی را بردارید که با زدن Y+B فعال می‌شود. کمی جلوتر، پایین بپرید و دشمنان را از میان بردارید. از مسیر سمت چپ جلو رفته، از راه‌پله‌ها بالا بروید. وارد در کوچک شوید. مهاجمان را از میان برداشته از روی دیوار راه بروید و به آن طرف بپرید. میله‌ها را با پریدن و زدن A گرفته به آن طرف بپرید. مهاجمان را از میان برداشته جلوتر می‌توانید کنار جسد یک فن جدید به دست آورید که با زدن Y نزدیکی دشمن عملکرد دارد. مسیر را تا رسیدن به محل ذخیره بازی بروید. از دیواره‌های نزدیک به هم سمت راست محل ذخیره بازی با زدن A بالا بروید. داخل محوطه دشمنان را از میان برداشته و سمت راست از پله‌ها گذشته در طول مسیر مهاجمان را نابود کنید و مسیر سراشیبی را پایین بیایید. کمی جلوتر، کماندار را از میان برداشته جلوتر، میله را گرفته و به آن طرف بروید. مسیر را تا رسیدن به محل ذخیره بازی طی کنید. بعد از ذخیره بازی به عقب برگشته قسمت چپ از نردبان بالا بروید. سمت چپ جلو رفته مهاجمان را از بین برده تصویری خواهید دید. بعد از دیدن تصویر وارد اتاق شوید و روبروی مجسمه RB را زده تا سلاح جدید به دست آورید. آوردن سلاح جدید به وسیله‌ی فلش بالا است. سمت راست، بازی را ذخیره کرده از اتاق

خارج شده سمت چپ جلو بروید. از پله‌ها پایین آمده روی پل، مهاجمان را از میان برداشته جلوتر از روی سنگ‌ها وارد اتاق شوید. سمت چپ وارد حیاط شده و در ادامه، سمت راست وارد اتاق‌های دیگر شوید و مسیر راهرو را جلو بروید. داخل حیاط مهاجمان را نابود کرده بعد از آن تصویری خواهید دید که در مقابل آن، مجسمه‌ی یک فروشنده که از اول بازی با آن روبرو شده بودید می‌توانید آیتم خرید کنید و قدرت شمشیر را بالا ببرید. موقع خرید اجناس می‌توانید خون بخرید و با زدن Y به قسمت دیگر برای زیاد کردن قدرت شمشیر بروید. بعد از انجام این کار، داخل چاه پریده، خفاش‌ها را از بین برده در کوچک را باز کنید. از روی پل آهنی جلو رفته و از روی دیواره آهنی به آن طرف پله‌ها بروید. کمی جلوتر از بریدگی سمت راست که میله‌ها را خراب کرده پایین آمده جلو بروید. تمامی مهاجمان را از میان برداشته کمی جلوتر دمویی تماشا خواهید کرد. مهاجمان را از میان برداشته و بازی را ذخیره کنید. وارد در شده داخل راهرو و سمت چپ، کمی جلوتر، از پله‌های سمت چپ تا انتها بالا بروید. از داخل صندوق کارت را برای باز کردن در کوچک استفاده کنید. از پله‌ها پایین آمده سمت راست رفته کارت را روی در کوچک استفاده کنید. وارد اتاق شده از نردبان بالا بروید سپس مسیر را به بالا ادامه دهید. وارد در دایره‌ سمت چپ شده و بازی را ذخیره کنید. از پله‌ها بالا رفته وارد در شوید، اینجا دمویی خواهید دید. اینجا باید یک هیولا را نابود کنید.

مرحله دوم:

مسیر تونل را جلو رفته و در طول راه مهاجمان را از میان برداشته تا از مسیر پله‌ها پایین بیایید. برای مسیر سمت چپ احتیاج به یک کلید دارید، از سمت راست جلو بروید تا به داخل رودخانه برسید. می‌توانید با زدن A از روی آب راه بروید. سمت چپ جلو رفته، بازی را ذخیره کنید. از پله‌ها بالا بروید، سمت چپ مسیر راهرو را جلو رفته مهاجمان را از میان برداشته سمت راست داخل اتاق می‌توانید دشمنان را از میان برداشته و سلاح جدید به دست آورید. از پله‌ها پایین آمده مهاجمان داخل محوطه و کماندارها را از بین برده ازپله‌ها بالا بروید. تصویر را دیده، مسیر را تا رسیدن به محل ذخیره بازی طی کنید. مسیر باریکه را جلو رفته بالا بیایید. دشمنان را تا رسیدن به در باز نابود کنید. از پله‌ها بالا آمده مسیر مارپیچ پله‌ها را از مهاجمان پاکسازی کنید. وارد محوط شده سمت چپ از تخته‌ها بالا رفته روی پشت بام از سوراخ پایین آمده مهاجمان را از پای درآورید. بازی را ذخیره کرده، کمی جلوتر، سمت چپ کمان را به دست آورید. حالا تصویر را دیده گوی سبز را که جلوی شماست نشانه گرفته و با کمان به آن شلیک کنید تا مسیر باز شود. از پله‌ها بالا بروید. بعد از تماشای تصویر، عنکبوت غول‌پیکر را کشته وارد در چوبی شوید. سمت چپ از پله‌ها بالا رفته دشمنان را از پای درآورده کمی جلوتر سمت راست پرده‌های چوبی را خراب کنید. بالا رفته سمت چپ تیرانداز را از پای درآورده با استفاده از راه رفتن روی دیوار RB+A) بزنید) به آن طرف بپرید. داخل اتاق‌ها اُرب‌های آبی را گرفته به محل اول برگشته و اُرب‌ها را روی پایه‌ها کار گذاشته تا دایره سبزرنگ کنار دهان اژدها روشن شوید. با کمان روی آن هدف گرفته و شلیک کنید تا مسیر دهان اژدها باز شود. وارد مسیر دهان اژدها شده سمت راست بازی را ذخیره کنید. وارد سوراخ سمت چپ شده دشمنان را از بین برده جلو بروید. وارد سوراخ شده مهاجمان را از میان برداشته از پله‌ها بالا بروید. کمی جلوتر سمت چپ در را باز کنید، دمویی خواهید دید. بعد از تماشای دمو و مبارزه‌ای که خواهید داشت این مرحله به پایان می‌رسد.

مرحله سوم:

جلو رفته سگ‌هایی که به شما حمله می کنند را کشته وارد مسیر کوچک و سپس وارد در شده مهاجمان را از پای درآورده از راه پله‌ها بالا بروید. دشمنان را نابود کرده تا به محل ذخیره بازی برسید. سمت چپ بالا رفته اژدهای پرنده را با کمان از پای درآورده و به وسیله طناب به آن طرف رفته وارد محوطه شده بازی را ذخیره کنید. سمت راست جلو رفته از بریدگی پایین پریده مسیر خیابان را از مهاجمان پاک کرده جلوتر دمویی تماشا کنید. دشمنان جدید را نابود کرده وارد سوراخ شوید و بازی را ذخیره کنید. مهاجمان را از بین برده سمت راست از نردبان بالا بروید. مسیر را از سمت راست جلو بروید تا به سوراخ برسید. وارد آن شده خفاش‌ها را نابود کرده، جلوتر از روی دیواره راه رفته، میله را گرفته به آنطرف برسید و جلوتر، وارد سوراخ شوید. سمت راست، بازی را ذخیره کنید. بالا رفته از روی دیواره‌ها مسیر را جلو بروید. از روی دیوار جلو رفته وارد در کوچک شوید. جلوتر رفته چرخ‌های آهنی را می‌توانید با کمان از کار انداخته از نردبان بالا بروید. جلوتر، آن طرف بپرید میله را گرفته به طرف دیگر بپرید. داخل آب شده پایین رفته و از طریق لوله به مسیر جدید بروید. بالا آمده و بازی را ذخیره کنید. سمت راست بالا آمده از روی دیواره جلو بروید. جلوتر پایین آمده سمت چپ جلو بروید. کماندارها را از پای درآورده از روی دیوار جلو بروید و بازی را دخیره کنید. وارد مسیر ریل قطار شده سمت راست از روی واگن وارد سوراخ و داخل واگن شده از طرف دیگر خارج شوید. جلوتر با غول این مرحله مبارزه کنید تا مرحله به اتمام برسد.

مرحله چهارم:

جلو بروید خفاشها و نینجاها را از میان برداشته از سوراخ پایین بیایید تمامی تا در ادامه به منطقه ذخیره بازی برسید. بالا آمده و از در خروجی Exit وارد مسیر جدید شوید. مهاجمان را از میان رداشته و وارد در شوید. به داخل خیابان آمده و سگ‌های مهاجم را از میان برداشته پشت ماشین سمت راست جلو بروید. بازی را ذخیره کرده از نردبان بالا بروید. در طول راه تمامی مهاجمان را از بین برده تا به منطقه ذخیره بازی در بالای پل برسید. در اینجا کنار چوب‌ها دمویی دیده سپس با گوریل مبارزه کنید. سعی کنید به او نزدیک شده و به پاهای او ضربه بزنید که زودتر از پای درآید. بعد از تماشای دمو و غلبه بر بقیه مهاجمان، وارد در باز شوید. جلو رفته بازی را ذخیره کنید. شیشه‌ها را شکسته شمشیر جدید را گرفته و وارد در بعد شوید. کماندارها را از بین برده جلوتر می‌توانید بالای پله‌ها بازی را ذخیره کنید. پایین آمده و داخل آسانسور شده بالا بروید. راه را به سمت بالا ادامه دهید. سمت چپ از روی شکاف سریع A زده بالا بروید. مهاجمان را از بین برده دمویی ببینید. اینک باید غول این مرحله را از میان بردارید. سعی کنید از اشعه‌های او جا خالی داده و وقتی پایین می‌آید به او ضربه بزنید.

مرحله پنجم:

بعد از تماشای دمو از پله ها بالا بروید و گرگ‌ها را نابود کنید. سمت چپ رفته شمشیر جدید را گرفته و به عقب برگشته از پله‌ها پایین آمده راه را ادامه دهید. پس از ذخیره بازی وارد در شده مهاجمان را از میان برداشته سمت راست جلو بروید. به سمت حوضچه سمت چپ رفته وارد آب شده زیر آب وارد تونل شده جلو بروید. بالا آمده مهاجمان را نابود کرده مسیر را تا انتها بروید. سمت راست از قایق وارد خانه شوید و بازی را ذخیره کنید. از پله‌ها بالا رفته وارد در شوید. سمت راست جلوتر داخل اتاق کلید را از داخل جعبه برداشته از اتاق خارج شده و راه را تا رسیدن به یک در بزرگ بروید. کلید را استفاده کرده وارد در شوید. روی پل گرگ‌ها را از میان برداشته وارد در باز شوید. سمت راست جلو رفته گرگ‌ها را نابود کرده کمی جلوتر با کمان اُرب‌های سبز را با کمان نشانه رفته تا تصویری را از اتصال دو پل ببینید. به داخل آب پریده مهاجمان را از پای درآورده به سمت چرخ پریده و میله‌های مابین آن را گرفته تا به بالا بروید. روی چرخ دیگر پریده جلو رفته وارد اتاق شوید. از اتاق بیرون آمده، جلوتر، سمت چپ گرگ‌ها را از میان برداشته و بالای پله‌‌ها بازی را ذخیره کنید. وارد در شده جلوتر وارد سوراخ شوید مسیر را پاکسازی کرده تا به پایین پله‌ها بیایید. سمت راست جلو رفته روبروی شما یک در آهنی

بسته است، مسیر راست را از پله‌ها بالا بروید. کلید را به دست آورده به عقب برگشته در را باز کنید. داخل جعبه یک قدرتی جدید بگیرید. به عقب برگشته سمت راست جلو رفته، درِ چوبی بالای سکو را با شمشیر خراب کنید. پایین بیایید، کمی جلوتر، بازی را ذخیره کنید. دشمنان را نابود کنید. به زیر آب رفته وارد سوراخ شوید. ازمسیر سوراخ بالا آمده مواظب ماهی‌های گوشت‌خوار باشید. کمی جلوتر سمت چپ داخل جعبه روی تخته سنگ کلید اسکلتی را به دست آورده بعد از دیدن دمو باید اژدها را از میان بردارید. برای کشتن اژدها بهتر است به پشت او رفته و به او ضربه بزنید تا زودتر از پای درآید.

مرحله ششم:

بعد از تماشای دمو که در آن مسیری مابین ستون‌ها به شما نشان داده می‌شود از آن بالا بروید. از روی پایه ستون‌ها جلو رفته بعد از عبور از آن‌ها سمت راست جلو بروید. وارد اتاق شده بازی را ذخیره کنید. مسیر تونل را جلو رفته و مهاجمین را از پای درآورید تا به در بزرگ برسید. وارد در شده بعد از کشتن عقرب‌ها باید دایناسور عظیم‌الجثه را از پای درآورید. برای نابودی او بهتر است به پاهای او ضربه بزنید و از سلاح دو شمشیر استفاده کنید که بهترین وسیله مبارزه شما نیز می‌باشد. بعد از آن به مسیری که برای شما باز می‌شود بروید. داخل تونل جلو رفته، آن طرف پریده وارد سوراخ شده مسیر را جلو بروید. بالا آمده کمی جلوتر، بازی را ذخیره کنید. مسیر پله‌ها را بالا بیایید. کمی جلوتر، دمویی دیده به پایین پله‌ها آمده گرگ‌ها را کشته بازی را ذخیره کنید. وارد در کنار محل ذخیره بازی شده پایین رفته گرگ‌ها را از بین برده از پله‌ها پایین آمده وارد در شوید. سمت راست ادامه داده از پله‌ها بالا بروید. جلوتر سمت راست بازی را ذخیره کنید. از نردبان بالا رفته مسیر را ادامه دهید تا تصویری ببینید. بعد از دیدن تصویر میله‌ها را گرفته و خود را به شیشه دایره آبی پرتاب کنید. جلوتر، داخل جعبه، کلید را به دست آورده وارد در شده و در بعدی را با کلید باز کنید. گرگ‌ها را از بین برده وارد در بعدی شده بازی را ذخیره کنید. در طول مسیر، گرگ‌ها را نابود کرده وارد در سمت چپ شوید. در‌ها را یکی پس از دیگری رفته و کلید روی سکو را گرفته سمت راست وارد در شوید. از پله‌ها بالا رفته سمت راست جلو بروید و کلید را روی در استفاده کنید. جلوتر، بازی را ذخیره کنید. وارد در شده نینجاهای مهاجم را کشته وارد شومینه شده بالا بروید. وارد اتاق بعدی شده از شومینه بالا رفته روی پشت بام، بازی را ذخیره کنید. از میله‌ها آن طرف پریده گرگ‌ها را کشته تا کلید را به دست آورید. وارد در بالای پله‌ها شده بعد از دیدن دمو، گرگ‌ها را نابود کرده کلید روی صندلی را فشار دهید تا راه پیدا شود. وارد سوراخ شده وارد در شوید. مهاجمین را از پای درآورده به پایین پله‌ها بروید و اژدها را نابود کنید. وارد در شده بعد از دیدن دمو باید با گرگ غول‌پیکر مبارزه کنید. شاه گرگ را از میان بردارید بعد از کمی مبارزه با گرگ‌ها، دمو را دیده و این مرحله به اتمام می‌رسد.

مرحله هفتم:

بعد از تماشای دمو توپ‌هایی که به شما شلیک می کنند را با کمان از کار انداخته بعد از آن دمویی دیده روبات‌هایی که به شما حمله می کنند را از میان بردارید. وارد در شده مسیر راهرو را جلو بروید. بازی را ذخیره کرده وارد در شوید. نینجاها رااز میان برداشته مسیر را در طول راه از وجود مهاجمین پاک کرده تا به اتاقی که روبات‌ها به شما حمله می‌کنند برسید. آن‌ها را از میان برداشته دکمه آسانسور را زده تا پایین بیایید. روبات بزرگ را از بین برده وارد در شوید. جلوتر، بازی را ذخیره کنید. در ادامه دستگاه را خراب کرده به عقب برگشته وارد در روبرو شوید. تا رسید به مسیری که لیزر راه را بسته بروید و وارد در بغلی شوید. مهاجمان را نابود کنید تا به اتاق کنترل برسید. دستگاه‌ها را خراب کرده و شیشه‌های استوانه‌ای که آتش داخل آن‌هاست را با کمان خراب کنید تا در باز شود. به عقب برگشته وارد مسیری که لیزر راه را بسته بود شوید. جلوتر، سمت چپ می‌توانید بازی را ذخیره کنید. مسیر را پاکسازی کرده وارد در انتهای راهرو سمت چپ شوید. داخل اتاق شده وارد آسانسور شوید بعد از آن، وسایل اتاق کنترل را خراب کرده از نردبان بالا بروید و وارد در شوید. بازی را ذخیره کرده وارد در کوچک شوید. دکمه‌ی کنترل سبزرنگ را بزنید تا در زیرزمین باز شود و وارد در شوید. مسیر را به عقب، جای شروع مرحله باز گشته روبات‌ها را نابود کرده دکمه کنترل را بزنید تا پایین بیایید. وارد در شده تیربارها را از کار انداخته از نردبان بالا بروید. بازی را ذخیره کرده جلوتر، دمویی دیده وارد در شوید. مهاجمان را از بین ببرید تا دمویی ببینید. بعد از دیدن دمو مسیر را به اتاق کنترل رفته بالای نردبان وارد در شده تا دمویی ببینید. حالا باید غول این مرحله را از پای درآورید. بعد از تماشای دمو باید دایناسور را از بین ببرید. برای اینکار به سر او ضربه بزنید تا زودتر از پای درآید. زمانی که آخرین قطره‌های خون او رو به پایان است و زمانی که می‌خواهد منفجر شود قدرتی بزنید تا از انفجار او آسیب نبینید.

مرحله هشتم:

پس از تماشای دمو جلو رفته مسیر سنگ‌ها را ادامه داده تا به در آهنی که بسته است برسید. بعد از نابود کردن مهاجمان، در باز می‌شود. وارد شده بازی را ذخیره کنید. جلوتر، گرگ‌ها را کشته وارد در روبرو شوید. نینجاها را از بین برده تا در کوچک باز شده وارد آن شوید. کمی جلوتر تصویری را ببینید، از روی رد پاها جلو بروید. از دست آر پی‌ جی‌زن‌ها فرار کنید و در آهنی که تیربار بالای آن قرار دارد را با قدرتی خراب کنید. جلوتر، بازی را ذخیره کرده وارد در شوید. دشمن‌ها را از پای درآورده سمت راست وارد در شوید. مسیر را بالا رفته تا به ناقوس‌ها برسید. حلقه بالای سوراخ دایره را گرفته وارد مسیر جدید شوید. درسمت راست بسته است، روبرو جلو رفته، اتاق بغل، کلید را به دست آورده در را باز کنید. وارد آن شده درِ سمت راست را باز کرده و وارد آن شوید. مسیر تونل را طی کرده راه را ادامه دهید. نینجاها را نابود کرده درِ مترو به شما نشان داده می‌شود. وارد آن شده جلو بروید. داخل اتاق، کارت را از روی جسد برداشته به عقب برگشته از قطار خارج شوید. مسیر را جلو رفته از پله‌ها بالا بروید و آیتم را استفاده کنید. حالا وارد در شوید. جلوتر، بازی را ذخیره کنید. از پله‌ها بالا رفته وارد در شوید. در اینجا گوریل و بقیه

دشمنان را از پای درآورید دمو را تماشا کنید. وارد سوراخ شده پایین بیاید. مسیر راهرو را تا انتها رفته سمت راست وارد در آهنی شوید. دیوار را به وسیله قدرتی Y گرفته چند ثانیه بعد رها کنید تا دیوار خراب شود و وارد آب شوید. مسیر را تا رسیدن به پله‌ها ادامه دهید و از آن بالا رفته مسیر را بالا بروید. دیوار را خراب کرده سمت را از پله‌ها پایین بیایید و بازی را ذخیره کنید. کنار ذخیره‌ی بازی بالا بروید و وارد مسیر جدید شوید. دشمنان را نابود کرده از نردبان بالا بروید. از چرخ‌ها بالا رفته تا به محل ذخیره بازی برسید. بازی را ذخیره کرده کمی جلو بروید. دمو را دیده و خفاش غول‌پیکر را شکست دهید تا مرحله هشتم به پایان برسد.

مرحله نهم:

مسیر را جلو رفته دشمنان را از میان برداشته مسیر آبی را طی کنید تا به منطقه‌ی ذخیره بازی برسید. جلوتر باید آر پی جی‌زن‌ها را از پای درآورید. سمت چپ ماسک را به دست آورده بعد از دیدن تصویری موتاه روبات داخل آب را از میان برداشته تا مسیر جدید به شما نشان داده شود. وارد منطقه‌ی جدید شده چوب‌های روبه‌رو که بالا قرار دارند را گرفته و به وسیله‌ی آن جلو بروید. مهاجمان را از میان برده طناب را گرفته جلو بروید. بازی را ذخیره کرده سنگی که جلوی مسیر را گرفته با کمان خراب کرده وارد غار شوید. موجودات حشره را از بین برده جلوتر کرم غول‌پیمر که درون غار به سمت شما می‌آید باید درون یکی از حفره‌ها پنهان شده یک لحظه بیرون آمده کرم به شمت شما می‌آید یادتان باشد این کرم یک بار از بالا و یک بار از پایین به سمت شما می‌آید جلوی مسیر حرکت او ایستاده و با قدرتی کمان به سر او شلیک کنید و در صورت ایستادن او می‌توانید با شمشیر مقدار زیادی از خون او را کم کنید. بازی را ذخیره کرده وارد قاب شده کرم‌ها را نابود کنید. جلوتر روی جسد می‌توانید سلاح جدید به دست آورید. کمی جلوتر داخل رودخانه از دست ماهی‌های گوش‌خوار فرار کرده بازی را ذخیره کنید. به سمت در بزرگ رفته برای ورود به در باید موجودات اره به دست و همچنین نماهی‌های داخل رودخانه را از میان برده تا در برای ورود شما باز شود. وارد شده جلوتر وارد آب شده تونل آبی را طی کنید. دشمنان را از میان برداشته تا وارد میدان سنگ شوید. پس از دیدن تصویر، اژدهای بزرگ را به وسیله‌ی کمانی که دارید از میان بردارید.

مرحله‌ی دهم:

از روی دیواره به آن‌طرف رفته مسیر دیواره را دور زده مسیر بسته می‌شود. مهاجمان را از میان برداشته جلوتر بازی را ذخیره کنید.مسیر پل را جلو رفته رتیل غول‌پیکر را از بین برده بقیه را تا رسیدن به محل ذخیره بازی از میان بردارید. داخل آب سبزرنگ وارد در سنگی شده مسیر دیواره را جلو بروید. کرکس‌های غول‌پیکر را از بین برده وارد در سنگی شوید. کمی جلوتر بازی را ذخیره کنید. جلو رفته وارد محوطه‌ی میدان‌شکل شده وارد مسیر سمت راست شوید و جلو بروید. روبات‌ها را از بین برده سمت پل بروید. هیولا را نابود کرده و بازی را ذخیره کنید. جلوتر وارد سوراخ شده روبات‌ها را نابود کرده مسیر را از دشمنان پاک کرده تا دمویی ببینید. پس از تماشای دمو شمشیر مایابوسا را آورده روی شاسی دایره‌ی بالا پریده ضربه زده تا اژدها آزاد شود. پس از غلبه بر اژدها از داخل جعبه لوح را برداشته زیر پله‌ها کار بگذارید و وارد در بالای پله‌ها شوید. جلوتر صحنه آهسته می‌شود، تمام نینجاها را نابود کرده یا از دست آن‌ها فرار کنید. بازی را ذخیره کرده وارد در شوید. اینجا باید با الیزابت مبارزه کنید. از دست او با LT فرار کرده و در فرصت مناسب به او ضربه بزنید تا مرحله به اتمام برسد.

مرحله‌ی یازدهم:

پس از تماشای دمو، مسیر را پایین رفته در طول راه دشمنان را از میان برداشته وارد در شده و در ادامه بازی را ذخیره کنید. مسیر را پایین رفته وارد محوطه‌ی داخل حیاط شوید. از پله‌ها بالا رفته وارد مسیر سمت راست شده کماندارها را از پای درآورده پایین‌تر بازی را ذخیره کنید. وارد در شده از در بعدی عبور کرده سمت راست از پله‌ها بالا بروید. کله‌ی اسکلت را گرفته جلوتر کنار قبرها کلید را به دست آورده مسیر را به عقب برگردید. مسیر را تا رسیدن به جایی که وارد حیاط اولین خانه شدید به عقب برگردید. سمت چپ از پله‌ها بالا رفته آیتم کلید را استفاده کنید تا سلاح جدید قدرتی و خون دریافت کنید. حالا دوباره مسیر را به جلو برگردید. وارد در سمت چپ شده از نردبان بالا بروید. از پنجره بیرون آمده مسیر را تا رسیدن به محل ذخیره بازی طی کنید. پس از ذخیره بازی از روی پل عبور کرده راه را به جلو ادامه داده وارد آب شده از تونل آبی عبور کرده مسیر را تا رسیدن به محل ذخیره بازی طی کنید. کنار محل ذخیره‌ی بازی سمت چپ بالا بروید. مسیر پل باریک را جلو رفته وارد اتاق شده پایین بیایید و اتاق‌ها را از دشمنان پاک کنید تا به داخل حیاط برسید. سمت چپ داخل چاه می‌توانید آیتم را به دست آورید. از طناب جلو رفته بازی را ذخیره کنید. مسیر علفزار را جلو رفته بعد از مبارزه‌ی سخت دمویی دیده پیرمردی که به شما اجناس می‌فروخت را ملاقات می‌کنید. او به شما یک شی برای قدرت می‌دهد. بازی را ذخیره کرده مسیر کوه‌پایه را از دشمنان پاک کرده از سراشیبی پایین آمده سگ‌ها را از بین برده سمت چپ بالا بروید. نینجاها را از میان برداشته از دروازه‌ی چوبی رد شده باز هم نینجاها را از میان برداشته وارد دروازه روبه‌رو شوید. کمی جلوتر دمو را دیده باید با رییس این مرحله مبارزه کنید. برای سریع‌تر نابود کردن او بهتر است از ضربات هوایی با شمشیر استفاده کنید.

مرحله‌ی دوازدهم:

مسیر را تا رسیدن به محل ذخیره‌ی بازی از دشمنان پاکسازی کرده و بازی را ذخیره کنید. جلوتر بعد از دیدن دمو دو اژدهای غول‌پیکر را نابود کنید. برای اینکه این دو غول را زودتر از پای درآورید با شمشیر به سر آن‌ها ضربه بزنید. نکته‌ی مهم اینجاست که بعد از کشتن آن‌ها زمانی که تصویر روی اژدهای در حال انفجار و نابودی می‌رود در آن زمان باید قدرتی آتشی بزنید تا از انفجار اژدها شما کشته نشوید. پس از غلبه بر اژدها سمت راست جلو رفته دمو را دیده جلوتر پایین آمده گرگ‌ها را از میان برداشته خفاش‌ها را نیز نابود کنید. بازی را ذخیره کرده جلوتر اژدهای مهاجم را نابود کرده خود را به سمت مواد مذاب برسانید. وسط محوطه‌ی مواد مذاب رفته دمو را دیده سپس باید خفاش غول‌پیکر را نابود کنید. پس از کشتن او غار را پیدا کرده مواظب در ورودی باشید که بر اثر انفجار نمیرید. وارد غار شده بازی را ذخیره کرده مسیر جنگل را از روبات‌ها پاک کرده جلو بروید. دمو را تماشا کرده در اینجا باید با شاه‌گرگ مبارزه کنید. همراهان او و خود گرگ را از میان برداشته تا این مرحله به پایان برسد.

مرحله‌ی سیزدهم:

جلو رفته و خود را به جلوی در برسانید. پس از تماشای دمو محوطه‌ی اول و دوم را از دشمنان پاک کرده دمویی دیده وارد در شوید. اسب‌سوارهای مهاجم را نابود کرده سمت راست جلو بروید. وارد دریچه شده عقرب‌ها را از میان برداشته بازی را ذخیره کنید. به عقب برگشته مسیر سمت چپ را جلو بروید. نینجاها را از بین برده وارد دریچه شده لانه‌ی مهاجمین را خراب کرده پایین آمده مسیر را تا دوراهی ادامه دهید. سمت راست بازی را ذخیره کرده از مسیر سمت چپ جلو بروید. پایین پریده تا دمویی ببینید. مرد بالدار را از میان برداشته تا این مرحله نیز به اتمام برسد.

مرحله‌ی چهاردهم:

مسیر را جلو رفته دریچه را باز کرده وارد آن شوید. روبات‌ها را از بین برده وارد دریچه‌ی بعدی شوید. از آن عبور کرده مردان اسب‌سوار را از پای درآورده دریچه‌ی بعدی بازی را ذخیره کنید. جلو رفته از دست کوسه‌ها فرار کنید. وارد در شده پس از دیدن دمو فردی که قبلاً با او روبه‌رو شده بودید را از بین برده مسیر را جلو بروید. پس از دیدن دمو دوباره باید با الیزابت مبارزه کنید. وارد دایره‌ی نورانی شده بازی را ذخیره کنید. پس از تماشای دمو وارد در شده مسیر را از دشمنان پاک کرده تا دمویی ببینید. پس از دیدن دمو دشمنان را نابود کرده تا به در برسید. وارد آن شده پس از تماشای دمو باید غول آخر بازی را نابود کنید. در مبارزه‌ی اول باید با شمشیر با او مبارزه کرده به او ضربه زده تا برای بار اول او را شکست دهید. بار بعدی باید به سر اسکلتی او شلیک کنید. این کار را با کمان انجام دهید. پس از شلیک قدرتی کمان به سر او و عکس‌العمل غول به منطقه‌ی آبی‌رنگ وسط بدن او شلیک کنید. این کار را تا رفتن یک سوم خون او ادامه دهید. از دیواره‌ها بالا بروید. با او مبارزه کنید، این کار را سه بار در سه طبقه انجام دهید. دمویی دیده تا برای بار سوم با او مبارزه کنید. او را با شمشیر شکست دهید تا دموی پایانی بازی را ببینید 

Ninja Gaiden II 243x300 Ninja Gaiden 2تاریخ : یکشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1392 | 11:26 ب.ظ | نویسنده : ali | نظرات (0)
.: Weblog Themes By VatanSkin :.