CSI Dark Motives CSI: Crime Scene Investigation  Dark Motives بررسی صحنه‌های جنایت: انگیزه پلید 

« پرونده اول- حادثه ترسناک »

موقعیت قابل دسترسی خیابان و بیمارستان Anthony و سایت Casino Stunt Site است. ابتدا به سایت Casino Stunt رفته و روی زمین ردپاها را بررسی کنید. قربانی جدید Ace Dillinger است. زمین کنار بشکه‌ها را بررسی کنید. موتورسیکلت را بررسی کنید. محلول روی زمین را بررسی کنید. از قطره‌چکان Swab)) روی محلول استفاده کنید. مدرک جدید، محلولی زرد رنگ ( در موتورسیکلت ) است. چرخ موتورسیکلت را بررسی کنید. از نوارچسب Adhesive Lifter)) روی چرخ استفاده کنید. مدرک جدید لگد شدن لاستیک موتور ( در سایت Casino Stunt) است. فرمان موتور را بررسی کنید. از دستکش روی برچسب زرد رنگ استفاده کنید. مدرک جدید برچسب خدماتی (Sticker) است. موتور را بررسی کنید. دریچه بنزین را بررسی کنید. از انبرک (Tweezers) روی فنر استفاده کنید. مدرک جدید، فنر شکسته شده است است. کابل نزدیک دریچه بنزین را بررسی کنید. از قطره‌چکان روی جوهر در روی کابل استفاده کنید. مدرک جدید کابل دریچه و جوهر است. بالای باک موتور را بررسی کنید. از پودر انگشت‌نگاری (Fingerprint Powder) روی لکه در بالای باک استفاده کنید.

« پرونده اول- حادثه ترسناک »

موقعیت قابل دسترسی خیابان و بیمارستان Anthony و سایت Casino Stunt Site است. ابتدا به سایت Casino Stunt رفته و روی زمین ردپاها را بررسی کنید. قربانی جدید Ace Dillinger است. زمین کنار بشکه‌ها را بررسی کنید. موتورسیکلت را بررسی کنید. محلول روی زمین را بررسی کنید. از قطره‌چکان Swab)) روی محلول استفاده کنید. مدرک جدید، محلولی زرد رنگ ( در موتورسیکلت ) است. چرخ موتورسیکلت را بررسی کنید. از نوارچسب Adhesive Lifter)) روی چرخ استفاده کنید. مدرک جدید لگد شدن لاستیک موتور ( در سایت Casino Stunt) است. فرمان موتور را بررسی کنید. از دستکش روی برچسب زرد رنگ استفاده کنید. مدرک جدید برچسب خدماتی (Sticker) است. موتور را بررسی کنید. دریچه بنزین را بررسی کنید. از انبرک (Tweezers) روی فنر استفاده کنید. مدرک جدید، فنر شکسته شده است است. کابل نزدیک دریچه بنزین را بررسی کنید. از قطره‌چکان روی جوهر در روی کابل استفاده کنید. مدرک جدید کابل دریچه و جوهر است. بالای باک موتور را بررسی کنید. از پودر انگشت‌نگاری (Fingerprint Powder) روی لکه در بالای باک استفاده کنید.مدرک جدید انگشت‌نگاری موتور ( اثر انگشت ) در موتور است. اشیاء کنار کامیون را بررسی کنید. از قطره‌چکان روی محلول استفاده کنید. مدرک جدید جوهر شیمیایی ( کامیون در کنار فواره Casino Stunt) است. تخته‌ پرش را بررسی کنید. رد لاستیک‌های تخته پرش را بررسی کنید. با مرد صحبت کنید. از او بپرسید کیست. مظنون جدید David Mcladden است. از او بپرسید دقیقا اینجا چه اتفاقی افتاده است. از او بپرسید درگیری شما در نمایش چه بود. از او بپرسید در مورد Ace Dillinger چه می‌داند. از او بپرسید چه کسی موتور Ace را قبل از نمایش بررسی کرد. موقعیت جدید تریلر Mcladden است. از او بپرسید چه کسی وسایل را جابه‌جا کرده است. به بیمارستان Anthony بروید. روی مرد کلیک کنید. از او بپرسید آیا می‌توانم با شما صحبت کنیم. از او بپرسید چه احساسی دارید. از او بپرسید زخم‌تان در چه حالی است. از او بپرسید این اتفاق چگونه رخ داد. از او بپرسید آیا فکر می‌کنید این یک تصادف بود. از او بپرسید چگونه ما می‌توانیم موتور شما را بررسی کنیم. از او بپرسید آیا قبل از این اتفاق کسی به موتور شما دسترسی داشته است. از او بپرسید آیا Mcladden علیه شما کاری کرده و یا با شما لج بود. از او بپرسید چگونه می‌توانیم محل تهیه‌ کننده نمایش را پیدا کنیم. مظنون جدید Cory Muzotti است. به تریلر Mcladden بروید. به آزمایشگاه (Laboratory) بروید. جوهر محلول زرد رنگ (Yellow Liquid Substance) (زیر موتور) را به Greg نشان دهید. لاستیک لگد شده موتور (Motorcucle Tire Tread) را به Greg نشان دهید. کابل دریچه و جوهر (Throttle Cable Substance) را به Greg نشان دهید.

اثر انگشت موتور (EngineFingerprint) را به Greg نشان دهید. جوهر شیمیایی (Chemical Substance) را به Greg نشان دهید. فنر برگشتی شکسته شده (Broken Return Spring) و برچسب (Service Sticker) را به Greg نشان دهید. از کامپیوتر استفاده کنید. عبارت اثر انگشت Fingerprints را انتخاب کنید. روی اثر انگشت موتور (Engine Fingerprint) بررسی را شروع کنید. عبارت Tire Treads را انتخاب کنید. یک تحقیق روی لاستیک موتور (Motorcycle Tread) انجام دهید. آن را با کد تهیه‌ کننده ۱۰۲۴۴ مقایسه و آن را تایید کنید. به دفتر Brass بروید. از او بپرسید آیا می‌توانید به آدرس موتورسیکلت فروشی Vegas نگاهی بیندازیم. موقعیت جدید موتورسیکلت فروشی Vegas است. از او بپرسید آیا می‌توانید به آدرس دفتر Draffler Promotion نگاهی بیندازیم. موقعیت جدید دفتر Draffler Promotion است. به سایت (Casino Stunt) بروید. از David بپرسید آیا در مورد موتورسیکلت فروشی Vegas چیزی می‌داند. از او بپرسید چرا به مدت طولانی در کنار موتور Ace ماندید. از او بپرسید آیا شما با تهیه‌ کننده نمایش درگیری داشتید. از او بپرسید آیا به اطراف وسایل تریلر دقت کرده‌اید. به دفتر Brass بروید. از او بخواهید که برای تریلر Mcladden یک گواهی بازرسی محل درست کند. به تریلر Mcladden بروید. وارد تریلر شوید. فنجان قهوه را بررسی کنید. از پودر مغناطیسی (Magnetic Powder) روی فنجان قهوه استفاده کنید. مدرک جدید پرینت فنجان قهوه(Coffee Cup Print)(داخل تریلر) است. از دستکش روی فنجان قهوه استفاده کنید. مدرک جدید فنجان قهوه Styrofoam (داخل تریلر) است. کشوی باز را بررسی کنید. از دستکش روی ابزار استفاده کنید. مدرک جدید ابزار سیم‌چین (WireStripping Tool) است. سطل آشغال را بررسی کنید. از دستکش روی ویدئوی خراب استفاده کنید. مدرک جدید دستگاه ویدئوی خراب (Smashed Beta Video Tape) داخل تریلر است. در روی زمین خاک‌انداز را بررسی کنید. داخل آن قطعه فلزی را بررسی کنید. از انبرک روی قطعه فلزی استفاده کنید. مدرک جدید قطعه فنر (Spring Fragment) داخل خاک‌انداز است. جارو را بررسی کنید. به سوی موتورسیکلت فروشی Vegas بروید. زمین را بررسی کنید تا رد لاستیک را پیدا کنید. وارد مغازه شده و با زن صحبت کنید. از او بپرسید آیا شما مالک اینجا هستید. مظنون جدید Leslie Handleman است. از او بپرسید آیا شما مرد خرابکار را می‌شناسید. از او بپرسید آیا شما موتور Ace را سرویس کرده بودید. از او بپرسید آیا شما در مورد نمایش Stunt چیزی می‌دانید. از او بپرسید آیا ما می‌توانیم اطراف ناحیه را بررسی کنیم. شیشه جلوی پیشخوان را بررسی کنید. از پودر انگشت‌نگاری روی پیشخوان استفاده کنید. مدرک جدید اثر انگشت روی پیشخوان (Counter Finger Print) موتورسیکلت فروشی Vegas است. بیرون برگشته و رد لاستیک را بررسی کنید. از Electrostatic Dust Print Lifter روی لاستیک استفاده کنید. مدرک جدید لاستیک لگد شده (Tire Tread)

موتورسیکلت فروشی Vegas است. به دفتر Draffler Promotion بروید. با مرد صحبت کنید. از او بپرسید آیا شما تهیه ‌کننده نمایش Stunt هستید. از او بپرسید شما در مورد تصادف چه چیزی می‌دانید. از او بپرسید آیا ما می‌توانیم اطراف دفترتان را بررسی کنیم. از او بپرسید آیا شما می‌خواستید به کارگردان نمایش Stunt آقای Mcladen شلیک کنید. دستگیره درب را بررسی کنید. از پودر انگشت‌نگاری روی دستگیره استفاده کنید. مدرک جدید اثرانگشت درگاه (Doorway Print) دفتر Draffler Promotion است. دیوار کنار مخزن آب را بررسی کنید. از قطره‌چکان روی لکه دیوار استفاده کنید. مدرک جدید نمونه لکه سیاه(Dark Stain Sample) است. به آزمایشگاه بروید. پرینت فنجان قهوه (Coffee Cup Print) و پرینت پیشخوان(Counter Print) و لاستیک لگد شده(Tire Tread) و پرینت درگاه(Doorway Print) ونمونه لکه سیاه(Dark Stain Sample) و فنجان قهوه(Styrofoam Coffee Cup) و ابزار سیم‌چین(Wire Stripping Tool) و ویدئوی خراب شده(Smashed Video Tape) را به Greg نشان دهید. چهار مدرک جدید تصاویر مختلف از ویدئوی خراب شده هستند. قطعه فنر (Spring Fragment) را به Greg نشان دهید. روی فنر شکسته شده(Broken Return Spring) دوبار کلیک کنید. قطعه فنر(Spring Fragment) را با آن ترکیب کنید. مدرک جدید فنر جمع شده(Assembled Return Spring) است. فنر جمع شده(Assembled Return Spring) را به Greg نشان دهید. روی این فنر دوبار کلیک کنید. از ذره‌بین(Magnifying Scope) روی فنر استفاده کنید. فنر جمع شده(Assembled Return Spring) را به Greg نشان دهید. از کامپیوتر استفاده کنید. عبارت اثرانگشت(Finger Print) را انتخاب کنید. عبارت اثرانگشت فنجان قهوه(Coffee Cup Finger Print) را انتخاب و آن را بررسی کنید. اثر انگشت پیشخوان(Counter Finger Print) را انتخاب تا آن را بررسی کنید. آن را با اثرانگشت آقای Cory Muzotti مقایسه و نتیجه را تایید کنید. اثرانگشت درگاه(Doorway Finger Print) را انتخاب تا آن را بررسی کنید. آن را با اثرانگشت موتور(Engine Finger Print) مقایسه و نتیجه را تایید کنید. آن را با اثرانگشت فنجان قهوه(Coffee Cup Finger Print) مقایسه و نتیجه را تایید کنید. اثرانگشت موتور(Engine Finger Print) را با اثرانگشت فنجان قهوه(Coffee Cup Finger Print) مقایسه و نتیجه را تایید کنید. عبارت رد لاستیک(Tire Tread) را انتخاب کنید. یک تحقیق روی رد لاستیک گاراژ(Garage Tire Tread) انجام دهید. آن را با کد تهیه‌ کننده ۹۱۳۲۱ مقایسه و نتیجه را تایید کنید. لاستیک موتورسیکلت را با رد لاستیک گاراژ (Garage Tire Tread) مقایسه کنید. از میکروسکوپ استفاده کنید. چهار تصویر را زیر میکروسکوپ بررسی کنید. به سایت(Casino Stunt) بروید. از مرد بپرسید چرا ویدیوی ضبط و پخش را در تریلر خود دارید. از او بپرسید آیا به تازگی در دفتر Cory Muzotti بوده‌اید. به دفتر(Draffler Promotion) بروید. از او بپرسید چرا اخیراً David Mcladden در دفتر شما بود. از او بپرسید آیا چندی پیش شما در مغازه موتورسیکلت فروشی Vegas بوده‌اید. از او بپرسید چرا ما اثرانگشت شما را در موتورسیکلت فروشی Vegas پیدا کردیم. به مغازه موتورسیکلت فروشی Vegas بروید. از او بپرسید چرا ما رد لاستیک موتور Ace را در بیرون مغازه شما پیدا کردیم. به خیابان بیمارستان Anthony بروید. از مرد بپرسید چرا شما چندی پیش مغازه موتورسیکلت فروشی Vegas را بازدید کردید. به دفتر Brass بروید. از او بخواهید که برای شما یک گواهی بازدید محل برای دفتر Draffler Promotion تهیه کند. به دفتر Draffler بروید. بگویید که ما گواهی بازدید محل برای بررسی دفتر شما را داریم. میز را بررسی کنید. از دستکش روی نامه استفاده کنید. مدرک جدید نامه تهدیدآمیز(Threatening Letter) است. کامپیوتر را بررسی کنید. پیغام بیرون آمده از دستگاه فکس را بررسی کنید تا یک پیغام سری پیدا کنید. مدرک جدید دیسک اطلاعاتی(Data Disk) است. به آزمایشگاه بروید. دیسک اطلاعاتی(Data Disk) را به Greg نشان دهید. از کامپیوتر استفاده کنید. عبارت Search Links/Special را انتخاب کنید. یک بررسی روی دیسک سری(Encrypted E.Mail Disk) انجام دهید. به دفتر Draffler بروید. از او بپرسید آیا شما ایمیلKomawa را برای Leslie فرستاده‌اید. به مغازه موتورسیکلت فروشیVegas بروید. از زن بپرسید آیا شما به غیر از خدمه نمایش کسان دیگری را می‌شناسید که در آنجا کار کنند. به دفتر Brass بروید. از او بخواهید که یک گواهی بازدید محل برای مغازه موتورسیکلت فروشیVegas تهیه کند. به مغازه موتورسیکلت فروشیVegas بروید. بگویید که ما گواهی بازدید محل از اطراف و داخل مغازه شما را داریم. پشت پیشخوان را بررسی کنید. بلیط بخت ‌آزمایی را بررسی کنید. از دستکش روی بلیط استفاده کنید. مدرک جدید بلیط بخت‌آزمایی(Lottery Ticket) است. پاکت بسته را بررسی کنید. از Ninhydrin روی پاکت استفاده کنید. مدرک جدید اثرانگشت پاکت(Envelope Finger Print) است. از دستکش روی پاکت استفاده کنید. مدرک جدید پاکت(Envelope) است. از کامپیوتر استفاده کنید. پوشه نامه در حال بیرون آمدن را بررسی کنید و پیغام را بخوانید. بالای کشوها را بررسی کنید. از دستکش روی رسیدها استفاده کنید. مدرک جدید، رسیدها هستند. قفسه‌ها را بررسی کنید. از پودر انگشت‌نگاری روی دسته بالایی Komawa استفاده کنید. مدرک جدید اثرانگشت ابزار(Komawa Tool Finger Print) است. از دستکش روی Komawa استفاده کنید. مدرک جدید ابزار(Komawa Tool) است. به آزمایشگاه بروید. بلیط بخت ‌آزمایی(Lottery Ticket) و ابزار(Komawa Tool) و ابزار سیم‌چین(Wire Stripping Tool) و اثر انگشت پاکت(Envelope Finger Print) و اثر انگشت ابزار(Komawa Tool Finger Print) را به Greg نشان دهید. از کامپیوتر استفاده کنید. عبارت اثرانگشت(Finger Print) را انتخاب کنید. یک بررسی روی اثر انگشت پاکت(Envelope Finger Print) انجام دهید. آن را با Cory Muzotti مقایسه و نتیجه را تایید کنید. آن را با اثرانگشت پیشخوان(Counter Finger Print) مقایسه و نتیجه را تایید کنید. یک بررسی روی اثرانگشت ابزار(Komawa Tool Finger Print) انجام دهید. به خیابان Anthony بروید. از مرد بپرسید چرا شما دارای خدمات سرویس مجانی از سوی Vegas بودید. به دفتر Brass بروید. از او بخواهید که برای شما گواهی بازدید محل برای Leslie Handleman تهیه کند. از او بپرسید رفاقت شما با آقای Cory Muzotti چگونه است. از او بپرسید مقدار پول داخل پاکت برای چیست. از او بپرسید چرا Cory به شما پول داد. از او بپرسید چرا شما سرویس مجانی به Ace دادید. از او بپرسید آیا ما می‌توانیم اثرانگشت شما را برداریم. مدرک جدید اثرانگشت Leslie است. به آزمایشگاه بروید. اثرانگشت Leslie را به Greg نشان دهید. از کامپیوتر استفاده کنید. عبارت اثرانگشت(Finger Print) را انتخاب کنید. اثرانگشت(Leslie Finger Print) را با اثرانگشت ابزار(Komawa Tool Finger Print) مقایسه کنید. به دفتر Brass بروید. از او بخواهید برای شما گواهی بازدید محل از Leslie Handleman تهیه کند. از او بپرسید آیا شما موتور را با ابزار Komawa دستکاری کردید. به دفتر Brass بروید. از او بخواهید برای شما یک گواهی بازدید محل از David Mcladden تهیه کند. از او بپرسید چرا شما ویدیو را در تریلر خود نگه داشتید. از او بپرسید آیا شما به تازگی در دفتر Cory بوده‌اید. از او بپرسید آیا شما در خرابکاری موتور Ace دست داشتید. از او بپرسید چرا شما ویدیو را خراب کردید. به دفتر Brass بروید. از او بخواهید برای شما گواهی بازدید محل از Cory تهیه کند. از او بپرسید آیا شما به Leslie پول داده بودید که موتور Ace را دستکاری کند. از او بپرسید چرا شما به Leslie پاکت پول را دادید. از او بپرسید آیا شما از David خواسته بودید تا در مورد صحنه تصادف چیزی نگوید. حالا صحنه پایانی پرونده اول را ببینید.

* مسابقات اظهار نظر پرونده اول*

چند عکس تکی از ویدیوی خراب شده مدل Beta بدست آمده بود؟ ۴تا.

رنگهای موتور Ace چه رنگ‌هایی بودند؟ زرد و آبی.

چند تا گلدان قابل رؤیت در دفتر Draffler وجود داشت؟ ۲تا.

چند تا ماشین پلیس در صحنه تصادف وجود داشت؟ ۳تا.

چه مقدار پول از بلیط بخت‌آزمایی کم شده بود؟ ۲دلار.

رنگ دسته ابزار Komawa چه رنگی بود؟ سبز.

رنگ دسته ابزار بدست آمده از تریلر کارگردان Stunt چه رنگی بود؟ قرمز.

چه تصویر پرینت شده‌ای در پشت کامیون پلیس در صحنه تصادف قرار داشت؟ تصویر قانون و عدالت Forensic.

نام کازینویی که Stunt در آنجا مستقر بود چه بود؟ مدیترانه.

پلاک مغازه موتورسیکلت فروشی Vegas چه بود؟ ۴۹۳٫

مقدار پول در پاکت مغازه موتورسیکلت فروشیVegas چه قدر بود؟ ۵۰ و۱۰۰٫

قطعه دوم فلزی فنر دریچه بنزین در کجا پیدا شد؟ در خاک‌انداز(Dustpan).

کدام یک از صحنه‌های آسیب که مرد خاطی منجر به آن شد با موفقیت به اتمام نرسید(در مورد اشخاص)؟ Bruised Liver.

چه کسی نامه تهدیدآمیز را برای تهیه‌کننده نوشت؟ Jackson Barkley.

چرا در زیر کامیون در صحنه خرابکاری یک محلول شیمیایی دیده شد؟ برای اینکه به موتور این امکان را بدهد که به زیر کامیون لیز بخورد. It would allow the bike to slide under the truck

« پرونده دوم- پرینت‌ها و گداها »

به مرده‌شوی‌خانه(Morgue) بروید. قربانی جدید یک آواره است. مدرک جدید، DNA قربانی (توسط کالبدشکافی Autopsy) است. از مرد بپرسید آیا می‌توانید زمان تقریبی مرگ را حدس بزنید. از او بپرسید چه نوع الکلی استفاده کرده بود. بپرسید آیا می‌توانیم به جسد نگاه کنیم. در نزدیکی دست راست، شلوار را بررسی کنید. از قطره‌ چکان روی لکه استفاده کنید. مدرک جدید لکه شلوار(Pants Stain) است. دست سمت چپ را بررسی کنید. ناحیه معده را بررسی کنید. ناحیه قفسه سینه را بررسی کنید. در سمت شانه چپ، کبودی را بررسی کنید. به آزمایشگاه بروید. Victim DNA و لکه شلوار(Pants Stain) را به Greg نشان دهید. از کامپیوتر استفاده کنید. DNA را انتخاب کنید. یک بررسی روی Pants Stain DNA انجام دهید. یک بررسی روی Victim DNA انجام دهید. Pants Stain DNA را با Victim DNA مقایسه کنید. به دفتر Brass بروید. از او بپرسید جسد در کجا پیدا شد. موقعیت جدید تیمارستان متروکه(Abandonned Asylum) است. از او بپرسید چرا رستوران، قارچ سفید فرانسوی را سرو کرد. موقعیت جدید رستوران Le Figaro است. به تیمارستان متروکه بروید. لکه خون را در سمت چپ زمین بررسی کنید. زمین را دوبار بررسی کنید تا یک نقطه مخفی نمایان شود. از انبرک روی کرم استفاده کنید. مدرک جدید شفیره(Blowfly Larva) است. ردپای سمت راست اتاق را بررسی کنید. از چسب برگردان(Adhesive Lifter) روی ردپا استفاده کنید. مدرک جدید ردپای گل‌آلود(Muddy Footprint) است. محلول سمت راست اتاق را بررسی کنید. از قطره‌چکان روی محلول استفاده کنید. مدرک جدید نمونه محلول(Liquid Sample) است. در بالای محلول، لکه رنگ روی دیوار را بررسی کنید. از قطره‌چکان روی لکه رنگ استفاده کنید. مدرک جدید نمونه اسپری رنگ(Sprayprint Sample) است. میز در پشت را بررسی کنید. از پودر انگشت ‌نگاری روی قطعه شیشه استفاده کنید. مدرک جدید باقیمانده اثرانگشت(Fingerprint Fragment-Pointed Glass) است. از دستکش روی شیشه استفاده کنید. مدرک جدید باقیمانده شیشه(Pointed Glass Fragment) است. زمین پشت Warrick را بررسی کنید. از پودر انگشت‌نگاری روی شیشه استفاده کنید. مدرک جدید باقیمانده اثرانگشت(Fingerprint Fragment-Straight Glass) است. از دستکش روی شیشه استفاده کنید. مدرک جدید نمونه شیشه مستقیم(Straight Glass Fragment) است. روی قطعه شیشه معلق(Pointed Glass Fragment) دوبار کلیک کنید. آن را با قطعه شیشه مستقیم(Straight Glass Fragment) ترکیب کنید. مدرک جدید قطعه بطری ترکیبی(Assembled Bottle Fragment) است.روی طرح اثر انگشت(Fingerprint Fragment-Pointed Glass) دوبار کلیک کنید. آن را با طرح اثرانگشت(Fingerprint Fragment-Straight Glass)ترکیب کنید. مدرک جدید اثرانگشت جزئی(Partial Fingerprint-Assembled Bottle Print Fragment) است. به جلوی درگاه جایی که ویلچر دیده می‌شود بروید. ردپای روی زمین در سمت چپ درب را بررسی کنید. از Electrostatic Dust Print روی ردپا استفاده کنید. مدرک جدید ردپای غبارآلود(Dusty Footprint) است. به سمت گذرگاه رفته تا یک ویلچر پیدا کنید. دسته‌های بالای ویلچر را بررسی کنید. از پودر اثرانگشت روی دسته استفاده کنید. مدرک جدید اثرانگشت(Fingerprint-Assylum Wheelchair) است. قسمت بدنه صندلی ویلچر را بررسی کنید. از چراغUltraviolet(UV) روی عبارت‌ها استفاده کنید. پایه را در زیر جایی که اثرانگشت را روی ویلچر گرفتید(در زیر دسته سمت چپ ویلچر) بررسی کنید. از Microsil روی کد استفاده کنید. مدرک جدید شماره سریال(Serial Number Impression-Assylum Wheelchair) است.به Le Figaro بروید. مظنون جدید

Marcus Hellen است. از او بپرسید چه کسی از شما خواست که قارچ سفید فرانسوی سرو کنید. از او بپرسید آیا افراد بی‌خانمان در اطراف کوچه شما پرسه می‌زنند. از او بپرسید آیا به خاطر می‌آورید که قربانی را در کوچه خود دیده باشید. از او بپرسید آیا می‌توانید به ما نام افرادی را که قارچ ویژه سفارش داده بودند را بگویید. به کوچه رفته و سطل زباله را بررسی کنید. در بالای جعبه رسیدها را بررسی کنید. از دستکش روی رسیدها استفاده کنید. مدرک جدید قارچ، رسید مارچوبه(Truffle,Asparagus Receipt) است. در نزدیکی سمت چپ ناحیه رسیدها را بررسی کنید. از دستکش روی رسید استفاده کنید. مدرک جدید قارچ، رسید بادمجان(Truffle,Eggplant Receipt) است. در نزدیکی بالای ناحیه رسیدها را بررسی کنید. از دستکش روی رسید استفاده کنید. مدرک جدید قارچ، رسید پخت آلاسکا(Truffle,Baked Alaska Receipt) است. سمت چپ در انتهای مسیر در بالا سمت راست، سطل زباله را بررسی کنید. از ذره‌بین روی گوشت استفاده کنید. از Adhesive Speciment Mount روی گوشت استفاده کنید. مدرک جدید غذای مسموم شده است. از دستکش روی گوشت استفاده کنید. مدرک جدید غذای مسموم شده(Discarded Food-Alley Dumpster) است. بالای نرده را بررسی کنید. از انبرک روی تکه لباس استفاده کنید. مدرک جدید گیره لباس(Snagged Cloth Fragment) است. به آزمایشگاه بروید. اثرانگشت گل‌آلود(Muddy Fingerprint) و نمونه محلول(Liquid Sample) و نمونه پرینت اسپری(Sprayprint Sample) و اثرانگشت جزیی(Partial Fingerprint-Assembled Bottle Print Fragment) و ردپای غبارآلود(Dusty Footprint) و اثرانگشت ویلچر تیمارستان(Fingerprint-Assylum Wheelchair) و پودر جوهر(Powdery Substance-Discarded Food) و قارچ، رسید مارچوبه(Truffle,Asparagus Receipt) وقارچ، رسید بادمجان(Truffle,Eggplant Receipt) و قارچ، رسید پخت آلاسکا(Truffle,Baked Alaska Receipt) و شفیره(Blowfly Larva-Assylum) و قطعه بطری جمع شده(Assembled Bottle Fragment) و شماره سریال(Serial Number Impression) و غذای مسموم شده(Discarded Food) و گیره لباس(Snagged Cloth Fragment) را به Greg نشان دهید. از میکروسکوپ استفاده کنید. شفیره(Blowfly From Assylum) را بررسی کنید و آن را با شفیره(Blowfly@28Hours) مقایسه و نتیجه را تایید کنید. از کامپیوتر استفاده کنید. عبارت اثرانگشت(Fingerprint) را انتخاب کنید. اثرانگشت روی دسته ویلچر(Handlebar Fingerprint) را بررسی کنید. ردپای گل‌آلود(Muddy Fingerprint) را بررسی کنید. آن را با کد تهیه ‌کننده ۵۹۲۳ مقایسه کنید. DNA را انتخاب کنید. Bloody Cloth DNA را بررسی کنید. به مرده‌شوی‌‌خانه بروید. از مرد بپرسید آیا اثری از شفیره در بدن جسد دیده شد. از او بپرسید آیا نشانی از سم موش در بدن مشاهده شد. به دفتر Brass بروید. از او بپرسید چه کسی ردپای کفش گل‌آلود و سیاه داشت. موقعیت جدید میعادگاه(Hangout) است. از او بپرسید آیا می‌توانید اثر شماره سریال(Grace21003) را به ما نشان دهید. از او بخواهید که یک گواهی بازدید محل برای بدست آوردن شماره کارت ویزیت از مالک رستوران تهیه کند. به Le Figaro بروید. از او بپرسید آیا می‌توانید به ما شماره کارت ویزیت رسید املت مارچوبه را بدهید. مدرک جدید کارت ویزیت قلابی(Credit Card Slip) است. به آزمایشگاه بروید. کارت ویزیت قلابی(Credit Card Slip) را به Greg نشان دهید. از کامپیوتر استفاده کنید. عبارت بررسی Search Links/Special را انتخاب کنید. یک بررسی روی اطلاعات کارت ویزیت(Credit Card Info) انجام دهید. موقعیت جدید شمال ناحیه North Meadows Condo است. به میعادگاه Hangout بروید. یادداشت روی میز را بررسی کنید. از دستکش روی کاغذ استفاده کنید. مدرک جدید صفحات کاغذ(Page Of Paper) است. میز با اسپری رنگ را بررسی کنید. از پودر انگشت‌نگاری روی قوطی استفاده کنید. مدرک جدید اثر انگشت(Partial Fingerprint-Spraycan) است. روی اثر انگشت (Partial Fingerprint-Assembled Bottle Print Fragment) دوبار کلیک کنید. آن را با اثر انگشت(Partial Fingerprint-Spraycan) ترکیب کنید. مدرک جدید اثر انگشت ترکیبی(Combined Fingerprint) است. از دستکش روی قوطی اسپری استفاده کنید. مدرک جدید قوطی اسپری(Spraycan) است. میز بیلیارد را بررسی کنید. زیر سیگاری را بررسی کنید. از انبرک روی سیگار استفاده کنید. مدرک جدید توتون سیگار(Cigarett Butt-Hangout) است. به شمال ناحیه Meadows Condo بروید. از زن بپرسید آیا اینجا منطقه سکونت توماس(Thomas) است. مظنون جدید Clair Thomas است. از او بپرسید چگونه پدر شما مرد. از او بپرسید آیا اینجا اقامت دارید. از او بپرسید آیا ما می‌توانیم داخل را بررسی کنیم. از او بپرسید آیا بتازگی با کارت اعتباری پدرتان چیزی سفارش داده‌اید و یا چیزی خریده‌اید. از او بپرسید آیا در رستوران Le Figaro شام خورده‌اید. از او بپرسید چه کسی با شما شام خورد. از او بپرسید هر دو چه چیزی سفارش دادید. به Le Figaro بروید. از او بپرسید آیا Clair Thomas را به خاطر می‌آورید. از او بپرسید آیا J.J.Thomas را می‌شناسید. به مرده‌شوی‌خانه بروید. از او بپرسید اندازه قد قربانی چقدر بود. به آزمایشگاه بروید. اثرانگشت ترکیبی(Combined Fingerprint) و صفحات کاغذ(Page Of Paper) را به Greg نشان دهید. موقعیت جدید سمساری Pawnshop است. قوطی اسپری(Spraycan) و توتون سیگار(Cigarett Butt-Hideout) را به Greg نشان دهید. از کامپیوتر استفاده کنید. اثرانگشت(Fingerprint) را انتخاب کنید. یک بررسی روی اثر انگشت جمع‌آوری شده(Assembled Fingerprint) انجام دهید. آن را با Jackson Lane مقایسه کنید. مظنون جدید دزد بزرگ(Suspicious Thug) است. DNA را انتخاب کنید. یک بررسی روی Hangout Cigarett DNA انجام دهید. به سمساری Pawnshop بروید. تابلوی روی درب را بررسی کنید. سیگار روی زمین را بررسی کنید. از انبرک روی سیگار استفاده کنید. مدرک جدید توتون سیگار(Cigarett Butt-Pawnshop) است. سطل آشغال در سمت راست را بررسی کنید. از دستکش روی کاغذ یادداشت استفاده کنید. مدرک جدید یادداشت مچاله‌ شده(Crumpled Note) است. به آزمایشگاه بروید. توتون سیگار(Cigarett Butt-Pawnshop) و یادداشت مچاله شده(Crumpled Note) را به Greg نشان دهید. از کامپیوتر استفاده کنید. DNA را انتخاب کنید. یک بررسی روی (Pawnshop Cigarett DNA) انجام دهید. آن را با (Hangout Cigarett DNA) مقایسه کنید. به سمساری(Pawnshop) بروید. به سمت راست سطل آشغال نگاه کنید. از دستکش استفاده کنید تا حلقه را بردارید. مدرک جدید، حلقه(Ring) است. ژاکت را بررسی کنید. از ذره‌بین روی مو استفاده کنید. از انبرک استفاده کنید تا مو را بردارید. مدرک جدید نمونه مو است. از دستکش استفاده کنید تا ژاکت را بردارید. مدرک جدید ژاکت(Jacket) است. به آزمایشگاه بروید. نمونه مو (Sample Of Hair) و حلقه(Ring) و ژاکت(Jacket) را به Greg نشان دهید. از میکروسکوپ استفاده کنید. یک بررسی روی موی ژاکت(Jacket Hair) انجام دهید. آن را با گربه سنگاپوری(Singapura Cat) مقایسه و نتیجه را تایید کنید. به مرده‌شوی‌خانه بروید. از او بپرسید اندازه حلقه انگشتری چقدر بود. به دفتر Brass بروید. از او بپرسید آیا مالکین گربه سنگاپوری پیدا شده‌اند. به شمال Meadows Condo بروید. از او بپرسید آیا پدر شما تا به حال گربه سنگاپوری داشته است. به سمساری بروید. با مرد صحبت کنید. از او بپرسید نام شما چیست. از او بپرسید آیا شما Lane Jackson هستید. از او بپرسید آیا شما عضو Bluddy Corps هستید. از او بپرسید آیا شما حلقه را دور انداخته‌اید. از او بپرسید آیا شما این ژاکت را دور انداخته‌اید. به دفتر Brass بروید. از او بخواهید که برای شما گواهی بازدید محل برای شمال Meadows Condo تهیه کند. به شمال Meadows Condo بروید. بگویید که ما گواهی بازدید محل از ناحیه را داریم. به جعبه روی کاناپه نگاه کنید. تابلوی نقاشی بالای شومینه را بررسی کنید. از ذره‌بین روی کراوات استفاده کنید. شومینه را بررسی کنید. شفیره در سمت راست داخل شومینه را بررسی کنید. از انبرک استفاده کنید تا شفیره را بردارید. مدرک جدید شفیره(Larva-Condo Fireplace) است. سند در مابین چوب‌ها را بررسی کنید. از انبرک استفاده کنید تا آن را بردارید. مدرک جدید کاغذهای سوخته(Burned Pages Of Paper) است. جعبه نگهداری گربه را در سمت راست شومینه بررسی کنید. از انبرک استفاده کنید تا مقداری مو بردارید. مدرک جدید موی گربه(Cat Hair) است. به آزمایشگاه بروید. موی گربه(Cat Hair) و صفحات کاغذ سوخته(Burned Pages Of Paper) وشفیره(Larva-Condo Fireplace) را به Greg نشان دهید. از میکروسکوپ استفاده کنید. Condo Hair را بررسی کنید. آن را با Singapura Cat مقایسه کنید. Condo Hair را با موی ژاکت(Jacket Hair) مقایسه کنید. از کامپیوتر استفاده کنید. DNA را انتخاب کنید. یک بررسی روی Fireplace Larva DNA انجام دهید. آن را با Victim DNA مقایسه کنید. به دفتر Brass بروید. از او بخواهید که یک گواهی بازدید محل برای مالک رستوران تهیه کند. از او بپرسید آیا شما اغلب به کوچه می‌روید. از او بپرسید آیا با تیغ سیم را بریدید. از او بپرسید آیا ممکن است که یک شخص بی‌خانمان در کوچه شما بمیرد. از او بپرسید آیا شما از سم استفاده می‌کردید که افراد بی‌خانمان را از کوچه خود خارج کنید. از او بپرسید آیا ما می‌توانیم یک نمونه DNA از شما تهیه کنیم. مدرک جدید نمونه(Marcus Hellen DNA) است. از او بپرسید آیا ما می‌توانیم اثر انگشت شما را برداریم. مدرک جدید اثر انگشت(Marcus Hellen Fingerprint) است. به آزمایشگاه بروید. نمونه(Marcus DNA Sample) و اثر انگشت(Marcus Fingerprint) را به Greg نشان دهید. از کامپیوتر استفاده کنید. Fingerprint را انتخاب کنید. اثر انگشت(Marcus Fingerprint) را با اثر انگشت دسته ویلچر(Handlebar Fingerprint) مقایسه کنید. DNA را انتخاب کنید. Marcus DNA را با Pants Stain DNA مقایسه کنید. به دفتر Brass بروید. از او بخواهید که برای Clair Thomas گواهی بازدید محل تهیه کند. از او بپرسید آیا شما اخیراً در تیمارستان متروکه بوده‌اید. از او بپرسید ویلچر پدرتان در کجا قرار دارد. از او بپرسید آیا ما می‌توانیم نمونه DNA شما را برداریم. مدرک جدید نمونه(DNA Sample-Clair Thomas) است. از او بپرسید آیا ما می‌توانیم اثر انگشت شما را برداریم. مدرک جدید اثر انگشت Clair است. به آزمایشگاه بروید. نمونه(DNA Sample-Clair) و اثر انگشت(Fingerprint-Clair) را به Greg نشان دهید. از کامپیوتر استفاده کنید. Fingerprint را انتخاب کنید. اثر انگشت(Clair Fingerprint) را با اثر انگشت دسته ویلچر(Handlebar Fingerprint) مقایسه کنید. DNA را انتخاب کنید. Clair DNA را با Fireplace Larva DNA مقایسه کنید. Clair DNA را با Pants Stain DNA مقایسه کنید. به دفتر Brass بروید. از او بخواهید برای Clair گواهی بازدید محل تهیه کند. از او بپرسید چرا به ما دروغ گفتید. از او بپرسید آیا شما از ویلچر پدرتان استفاده کردید که جسد را به زباله‌ دانی ببرید. از او بپرسید آیا این قربانی جزو قربانی‌های گم شده در پرونده است. صحنه پایانی پرونده دوم را ببینید.

* مسابقات نظری پرونده دوم*

در حین یک کالبد ‌شکافی، چربی ذخیره شده روی جگر چه معنی‌ای دارد؟ معنی‌اش این است که آن شخص زیاد نوشیده است.

قیمت بطری وودکا چقدر است؟ شش دلار.

در حین بازرسی از مالک رستوران، رنگ پیراهن مالک رستوران چه رنگی بود؟ سفید.

نام رستوران Marcus چیست؟ Le Figaro.

چه دسری در لیست فاکتورهای رستوران کشف شد؟ Baked Alaska.

در حین تجزیه شفیره، از زمان مرگ قربانی چند ساعت گذشته بود؟ ۲۸ ساعت.

درجه خون الکل قربانی بی‌خانمان چقدر بود؟ ۵۰%.

چه مقدار اعتبار روی کارت ویزیت J.J.Thomas وجود داشت؟ ۵۰۰۰۰ دلار.

نوع زاد و ولد گربه Thomas از چه نوعی بود؟ Singapura.

اندازه انگشتری قربانی چقدر بود؟ ۵٫

نوع سم موش از چه سمی بود؟ Diphacinone.

روی تابلوی مهتابی پنجره سمساری چه چیزی نوشته بود؟ ۲۴ ساعته باز است.

در چه قسمتی از تیمارستان قربانی پیدا شد؟ قسمت Ward B.

« پرونده سوم- حفاری »

موقعیت قابل دسترسی سایت حفاری است. به سایت حفاری(Dig Site) بروید. با مرد صحبت کنید. از او بپرسید آیا شما مالک این متعلقات هستید. از او بپرسید چه مدتی است که شما در اینجا اقامت دارید. مظنون جدید Elliot Lansdown است. از او بپرسید چرا شما این‌قدر صبر کردید تا دستگاه خود را راه‌اندازی کنید. از او بپرسید زمین را از چه کسی خریداری کردید. از او بپرسید چه کسی از بقایای جسد اطلاع داشت. از او بپرسید آیا موافقید که اینجا را بررسی کنیم. به قسمت گودال حفاری بروید. زمین سمت چپ اسکلت را بررسی کنید. از Adhesive Specimen Mount روی ناحیه تاریک استفاده کنید. مدرک جدید، نمونه خاک(Soil Sample) است. مچ دست اسکلت را بررسی کنید. از فرچه(Brush) استفاده کنید تا مچ را تمیز کنید. سر و دهان را بررسی کنید. چشم سمت راست را بررسی کنید. از انبرک استفاده کنید تا قطعات را بردارید. مدرک جدید شیشه از روی جمجمه(Glass From Skull) است. درخت نزدیک چراغ را بررسی کنید. لانه پرنده را بررسی کنید. زمین سمت راست درخت را بررسی کنید. جای رد لاستیک را بررسی کنید. از Casting Plaster And Frame روی رد لاستیک استفاده کنید. مدرک جدید رد لاستیک خشک شده(Dried Tire Tread) است. زمین در بالای خطوط رد لاستیک را بررسی کنید. از دستکش استفاده کنید تا آیتم را بردارید. مدرک جدید لوحه(Arrowhead Artifact) است. به آزمایشگاه بروید. نمونه خاک(Soil Sample) و رد لاستیک خشک شده(Dried Tire Tread) و….تاریخ : پنج‌شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1392 | 06:54 ق.ظ | نویسنده : ali | نظرات (0)
.: Weblog Themes By VatanSkin :.